Strategie

KPO Roosendaal werkt met een strategisch beleidsproces in plaats van een strategisch beleidsplan. Hiermee willen we benadrukken dat onze strategievorming en – realisatie continu in beweging is. Het is een proces dat breed gedragen wordt en waarin ons strategisch doel – Goed Onderwijs – centraal staat omringd door de 4 andere strategische thema’s. Het is een uitdagend proces, met een gezonde dosis ambitie. Een proces waar we de komende jaren samen met veel plezier en vertrouwen verder aan gaan werken. Een proces met breed gedragen doelen en ambities, vanuit de gedachte ‘Succes … is een proces!’.

Goed Onderwijs aan het kind staat binnen KPO Roosendaal altijd centraal. Willen we dat blijven bieden – en verder verbeteren – dan moeten we Focus aanbrengen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken in wat we wel én wat we niet doen. In dit proces moeten we iedereen meenemen. Verbinden dus, zodat de keuzes worden begrepen en geaccepteerd. Ten slotte is het belangrijk dat het niet blijft bij alleen plannen en een strategie, maar dat we onze plannen met draagvlak implementeren en daadwerkelijk in de praktijk brengen, ofwel Borgen.

Alleen als we in staat zijn om met Focus, Verbinding en Borging te werken aan onze strategische thema’s, kunnen we onze belofte waarmaken:

Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van de Kinderen, de Professionals en de Organisatie. KPO!

Wat zijn onze ambities voor de komende jaren? Welke finish houden we in het vizier? Welke keuzes maken we? Wat doen we wel? En wat doen we niet?

De missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten kun je beschouwen als het fundament onder ons handelen en ons denken over strategie. Want ook voor de komende strategische periode verwoorden we hiermee waarom we bestaan (missie), waarheen we gaan (visie), waar we voor staan (kernwaarden) en waarin we uitblinken (kernkwaliteiten).

Onze focus: vijf strategische thema’s

KPO Roosendaal hanteert vijf strategische thema’s, die allemaal in dienst staan van onze centrale ambitie: Goed Onderwijs voor onze leerlingen.

Goed Onderwijs

Dat is dan ook meteen het eerste thema in ons strategisch plan: Goed Onderwijs. Het heeft alles te maken met de essentie, de reden van ons bestaan. KPO Roosendaal denkt en werkt van binnen naar buiten. Het kind staat centraal en Goed Onderwijs voor onze kinderen is ons belangrijkste doel. Alle keuzes die we maken, moeten daaraan bijdragen.

HRM

Maar hoe realiseren we dat doel? Onderwijs is mensenwerk. Dus hebben we in de eerste plaats goede mensen, goede professionals nodig, die zich iedere dag met passie inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Om die reden is hoe we omgaan met onze medewerkers, ons personeelsbeleid, Human Resources Management, het tweede belangrijke strategische thema voor de komende periode.

Onderwijsontwikkeling

KPO Roosendaal staat niet stil. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Bij het thema onderwijsontwikkeling hebben we twee speerpunten gekozen. Ten eerste de brede vorming van onze leerlingen. Wij brengen hen niet alleen kennis bij over rekenen en taal, maar dragen ook bij aan hun ontwikkeling op gebieden als cultuur en sport. We streven er immers naar om kinderen in acht jaar op te leiden tot volwaardige, zelfbewuste, breed ontwikkelde individuen. Een tweede speerpunt in het kader van onderwijsontwikkeling heeft betrekking op ICT. We willen ICT een steeds belangrijkere rol laten spelen in het onderwijs. Niet als doel, maar als middel om Goed Onderwijs te verzorgen.

Organisatieontwikkeling & samenwerking

Ook onze organisatie blijft in ontwikkeling. Dat is nodig om – ondanks de leerlingenkrimp – Goed Onderwijs te kunnen blijven verzorgen. We gaan onder andere Kindcentra vormgeven, zodat onze kinderen, behalve voor onderwijs, ook voor voor-, tussen- en naschoolse opvang bij KPO Roosendaal terecht kunnen. En we gaan naschoolse activiteiten organiseren, waarbij telkens wel de ontwikkeling van het kind centraal staat. Onze 21 scholen werken voor realisatie van deze initiatieven intensief samen met partners in hun omgeving. Ook gaan we aan de slag met andere manieren om het onderwijs in de klas te organiseren en de samenwerking tussen onze scholen stimuleren.

Ouders als partner

Ten slotte blijft de ouder als partner een belangrijk thema voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders een zeer belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Klik hier voor het filmpje Strategisch Beleidsproces