Directeurenberaad

De directeuren zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, personeelsbeleid en het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur. Het stafbureau ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling,  en beleidsvoorbereiding vindt plaats in het Directeurenberaad.