Privacy

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerlinggegevens die moeten worden beschermd. Daarnaast maakt ook de aanwezigheid van leerlingen op het internet en sociale media dat het thema privacy niet uit het onderwijs is weg te denken.

Stichting KPO Roosendaal heeft daarom de volgende acties ondernomen om dit te borgen in haar organisatie:

  • Er is een privacybeleid en privacyreglement opgesteld waarin alle zaken omtrent privacy worden benoemd en afspraken zijn vastgelegd.
  • Alle leveranciers van digitale leermiddelen en administratiesystemen zijn geïnventariseerd en met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd welke gegevens een leverancier vastlegt en worden afspraken gemaakt omtrent de privacy, beveiliging en toegang tot deze gegevens.
  • Eenmaal per jaar zullen alle afspraken en overeenkomsten omtrent privacy en beveiliging worden doorgelicht door een extern bureau.
  • Er is een protocol internet en sociale media opgesteld wat een leidraad is voor personeel en leerlingen in het gebruik van social media. Tevens wordt dit protocol als uitgangspunt gebruikt in de lessen over mediawijsheid.
  • De functionaris gegevensbescherming (FG) is iemand die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De taken zijn o.a. informeren en adviseren van de organisatie en de werknemers over de AVG, toezien op de naleving van de AVG, en optreden als aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Dhr. Leon van Iersel is de functionaris gegevensbescherming. Contactgegevens : l.v.iersel@kporoosendaal.nl                                                                                     

Klik hieronder voor meer informatie: