GMR

KPO Roosendaal werkt met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. Er wordt gestreefd naar een verdeling van 50% personeel en 50% ouders. Personeel dat zitting neemt in het dagelijks bestuur van de GMR wordt een dagdeel per week vrij geroosterd om de ontwikkelingen te bespreken en vergaderingen voor te bereiden. De GMR vergadert twee keer per jaar met het College van Bestuur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Naast de gezamenlijke vergaderingen komen het dagelijks bestuur van de GMR en het College van Bestuur op gezette tijden bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.

Samenstelling

De GMR kiest uit zijn midden leden die het DB van de GMR vormen. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Momenteel vormen de onderstaande personen het DB.

  • Judith Zom (voorzitter en penningmeester)
  • Anja Severijnen (secretaris)
  • Mark Wildhagen (lid)

Taak van de GMR

De GMR is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid van KPO Roosendaal. De GMR buigt zich over de onderstaande onderwerpen.

  • onderwijskundig beleid;
  • personeel & formatie;
  • materiële zaken;
  • arbeidsomstandigheden;
  • financiën;
  • management;
  • overig beleid.

Contactgegevens GMR

E-mail: db@gmr-kporoosendaal.nl