Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling heeft als uitgangspunt dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern gemeld dient te worden, opdat de organisatie in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat hiermee om te gaan. Er zijn echter gevallen denkbaar dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat eerst de interne procedure doorlopen wordt. In dat geval kan direct melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.

De klokkenluidersregeling is niet van toepassing als een ouder of leerkracht het niet eens is met een besluit of handeling waarbij het om het eigen belang van de ouder of leerkracht gaat. Als dat het geval is, moet de klachtenregeling gevolgd worden. We spreken van een (vermoeden van) ernstige misstand als het maatschappelijk belang geschaad dreigt te worden, bijvoorbeeld wanneer het om een strafbaar feit gaat, of om het handelen in strijd met wettelijke regels of het in gevaar brengen van de volksgezondheid of de veiligheid. De klokkenluidersregeling beschrijft hoe een ouder of personeelslid deze misstand kan melden op een manier die voorkomt dat hij nadeel ondervindt van de melding. De regeling geeft ook aan hoe er met de melding moet worden omgegaan. Centraal daarbij staat de vertrouwenspersoon integriteit. Bij deze niet aan KPO verbonden persoon wordt de melding gedaan. Hij kan de klokkenluider van advies dienen, beoordeelt of er onderzoek naar de misstand moet plaatsvinden en hoe dat zal gebeuren. Hierbij zorgt de vertrouwenspersoon integriteit ervoor, dat de identiteit van de melder (‘klokkenluider’) beschermd wordt. Dat doet hij in overleg met de klokkenluider.

 Klik hier voor de volledige klokkenluidersregeling