KPO (V)SO-school De Kameleon

'De Kameleon: speciaal, geborgen, uitdagend en opbrengstgericht'

 

De Kameleon is enige de school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO van KPO. Zij biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 à 20 jaar. Het betreft leerlingen uit een regio van acht gemeenten in West- Brabant en het eiland Tholen.

 

De leerlingen verschillen onderling sterk. Een deel van hen heeft naast de verstandelijke beperking bijkomende problematiek, zoals autisme spectrum problemen, ADHD, hechtingsproblematiek e.d. Waar mogelijk worden de kinderen naar leerling-kenmerken gegroepeerd. Binnen de groep wordt het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van elke leerling. De school creëert een veilig pedagogisch klimaat door het bieden van duidelijkheid en voorspelbaarheid in persoon, tijd en ruimte. De Kameleon kent een eigentijds zorgsysteem met inzet van orthopedagogen / psychologen, een schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders en logopedisten.

 

Na de basisontwikkeling is het onderwijs in de VSO-afdeling gericht op arbeid, wonen en vrije tijdsbesteding. De leerlingen worden op maat voorbereid op (begeleide) arbeid of (arbeidsmatige) dagbesteding. Voor bijna alle leerlingen is De Kameleon eindonderwijs. Behalve de hoofdvestiging in het mooie en goed geoutilleerde gebouw in de Westrand heeft de school ook een locatie in de Brede Voorziening De Markiezaten in Bergen op Zoom. Hier werkt De Kameleon samen met basisschool Octopus, Kindcentrum De Kleine Markies en SDW.

 

Door de wet Passend Onderwijs is er voor De Kameleon veel veranderd. Het is niet langer vanzelfsprekend dat leerlingen met een verstandelijke beperking naar het speciaal onderwijs gaan of dat men in het regulier onderwijs per definitie de goede hulp krijgt. De Kameleon wil DE expertiseschool blijven die betrokken is bij alle leerlingen met een verstandelijke beperking, met of zonder bijkomende problematiek, of ze nu in de regulier of speciaal onderwijs zitten.

 

De medewerkers op De Kameleon hebben de expertise deze kinderen tot ontwikkeling te brengen. Zij hoeven er niet direct zelf mee te werken, maar blijven nog jarenlang van grote waarde in het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten in het regulier onderwijs. De Kameleon blijft dat doen door collegiale consultatie, klassenbezoeken en nabesprekingen, intervisie, scholing, extra handen in de groep, zelf aan het werk met de leerling, inzet van onderwijsassistenten, orthopedagogen, logopedisten, vakleerkrachten bewegingsonderwijs e.d.

 

Contactgegevens

 1. 1. Gerard ter Borchstraat 51
  4703 NL, Roosendaal
  Telefoon: 0165 57 09 50

 2. 2. Zuiderdreef 320
  4616 AJ, Bergen op Zoom
  Telefoon: 0164 - 87 00 22

 3. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

 Evelien Danneels, directeur