KPO Basisschool De Vlindertuin

Basisschool De Vlindertuin is gelegen in stadsdeel 'Kalsdonk', een multiculturele wijk in Roosendaal. De school telt zo’n 350 leerlingen en is onderdeel van de Brede School Zwanehof. Hierin werkt de school samen met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de bibliotheek. "Het kind hierin centraal”, is de missie. De Vlindertuin wil voor elk kind dat de school bezoekt de beste school zijn.

 

De Vlindertuin legt de nadruk op het taal-, lees- en rekenonderwijs, gericht op opbrengsten. De school wil gemiddeld beter presteren dan vergelijkbare scholen. Dat gebeurt door goede methodes in te zetten en een wijze van lesgeven te hanteren die zo effectief mogelijk is: de leerkrachten passen het directe instructie model toe en werken met groepsplannen. Naar aanleiding van de individuele onderwijsbehoeften wordt er lesgegeven in drie niveaus De school besteedt veel aandacht aan de voorschoolse en vroegschoolse educatie en werkt aan het project de Vreedzame School.

 

De Vlindertuin ziet de ouders als de belangrijkste partner. Ouderbetrokkenheid is dan ook een speerpunt van de school en vindt zijn uitwerking onder meer in een ouderklankbordgroep. 

 

Kenmerkend voor de school zijn de verschillende religies waar men ook aandacht aan besteedt. De grondslag van de school is de Katholieke levensbeschouwing.

Contactgegevens

  1. Rector Hellemonsstraat 3
    4702 RG, Roosendaal
    Telefoon: 0165-52 29 70

  2. Bezoek website Stuur een email

Contactpersonen

Suzanne van Gerven