Strategie

Onze focus

 

Vijf strategische thema’s:

Na een uitgebreide analyse en diepgaande discussies met tal van betrokkenen waaronder leerkrachten, ouders, directeuren en het College van Bestuur, zijn vijf strategische thema’s gekozen. Thema’s die allemaal in dienst staan van onze centrale ambitie: Goed Onderwijs voor onze leerlingen.

 

Goed Onderwijs. 

Dat is dan ook meteen het eerste thema Goed Onderwijs. KPO zorgt voor Goed Onderwijs voor alle kinderen. Bij alles wat we doen staat dat centraal. Het vaste uitgangspunt daarbij: hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen van kinderen zijn immers de belangrijkste factor voor goede onderwijsresultaten. Daarom is dat het uitgangspunt voor ons handelen. Niet in de laatste plaats voor het handelen van leerkrachten. Dat zijn allemaal enthousiaste, taakvolwassen professionals die goed in beeld hebben hoe hun eigen kunnen zich verhoudt tot de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, fysieke en praktische prestaties en vaardigheden van hun leerlingen. Dat bewustzijn nemen zij mee in hun werk voor de klas.

 

Human Resource Management (HRM): onze mensen. 

Maar hoe realiseren we dat doel? Onderwijs is mensenwerk. Dus hebben we in de eerste plaats goede mensen, goede professionals nodig, die zich iedere dag met passie inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Om die reden is hoe we omgaan met onze medewerkers, ons personeelsbeleid, Human Resource Management, het tweede belangrijke strategische thema voor de komende periode.Realisatie van onze ambities op dit gebied is dan ook bij uitstek een gezamenlijke inspanning van ons allemaal. Dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen ontwikkeling. We weten allemaal waar we staan en welke ontwikkeling we willen of moeten doormaken. Of we nu medewerker zijn of leidinggevende, we willen allemaal leren en nemen daar de tijd en ruimte voor. KPO creëert daarvoor uitgebreide mogelijkheden. We bieden alle medewerkers een stimulerende en uitdagende leeromgeving die volop ruimte biedt voor professionele ontwikkeling. Een goede samenwerkingscultuur en leren van en met elkaar staan daarin centraal. Leidinggevenden vervullen een bijzondere rol op het gebied van HRM. Ze stimuleren kennisdeling en mobiliteit. Ze hebben een sterk inlevingsvermogen, bieden hun medewerkers vertrouwen en een luisterend oor en weten medewerkers in hun kracht te zetten.

 

Onderwijsontwikkeling: brede vorming en ICT  

KPO staat niet stil. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Bij het thema onderwijsontwikkeling hebben we twee speerpunten gekozen. Ten eerste de brede vorming van onze leerlingen. Wij brengen hen niet alleen kennis bij over rekenen en taal, maar dragen ook bij aan hun ontwikkeling op gebieden als cultuur en sport. We streven er immers naar om kinderen in acht jaar op te leiden tot volwaardige, zelfbewuste, breed ontwikkelde individuen. Een tweede speerpunt in het kader van onderwijsontwikkeling heeft betrekking op ICT. We laten ICT een steeds belangrijkere rol spelen in het onderwijs. Niet als doel, maar als middel om Goed Onderwijs te verzorgen. Leerlingen optimaal voorbereiden op de toekomst: dat is wat wij willen. Niet alleen kennis, maar  ook vaardigheden zijn daarvoor van groot belang. Brede vorming dus. Met behulp van ICT. 

 

Organisatieontwikkeling & samenwerking     

Ook onze organisatie blijft in ontwikkeling. Dat is nodig om – ondanks de leerlingenkrimp – Goed Onderwijs te kunnen blijven verzorgen. We bieden onder andere dagarrangementen aan, zodat onze kinderen, behalve voor onderwijs, ook voor voor-, tussen- en naschoolse opvang bij KPO terechtkunnen. En we organiseren naschoolse activiteiten, waarbij telkens wel de ontwikkeling van het kind centraal staat. Onze 21 scholen werken voor realisatie van deze initiatieven intensief samen met partners in hun omgeving. Ook gaan we aan de slag met andere manieren om het onderwijs in de klas te organiseren en de samenwerking tussen onze scholen stimuleren. Goed Onderwijs bieden: alles wat wij doen staat in het teken van dit doel en draagt hieraan bij. 

 

Ouders als partner 

Ten slotte blijft de ouder als partner een belangrijk thema voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders een zeer belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze kinderen. Goed partnerschap met ouders komt de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede. Het leidt tot meer wederzijds begrip en meer inzicht in de ontwikkeling van het kind. Ouders zijn betrokken bij de school, dat  blijkt bijvoorbeeld uit tevredenheidsonderzoeken en hoge opkomstpercentages bij bijeenkomsten die de school organiseert. Het zijn allemaal redenen waarom KPO investeert in het partnerschap met ouders. Wij – en niet in de laatste plaats onze leerkrachten – zijn ons bewust van het belang van een goede relatie met ouders.  Ouders moeten weten wat zij van de school mogen verwachten en andersom. Een gelijkwaardige dialoog – vanuit respect voor elkaars expertise – is middel én doel voor goed partnerschap.