21 scholen met een eigen kleur

 

KPO Roosendaal is de koepel waaronder 21 scholen actief zijn. Elke school heeft zijn eigen specifieke aanpak en werkwijze. De scholen hebben wij onderverdeeld in: 

 

 

Als u klikt op het type onderwijs waarnaar u op zoek bent, vindt u een overzicht van de scholen per type. U vindt per school een korte inleiding en een link naar de eigen website. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de school en hun werkwijze.

 

Speciale onderwijsconcepten en arrangementen 

Als u klikt op de schoolnaam volgt op de schoolwebsite uitgebreide informatie over de school en werkwijze. 

Tweetalig onderwijs.

Basisscholen Lavoor - Heulberg  en Lavoor - Morelberg  werken met: 'Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs Engels' (VVTO-E). Dit betekent dat op deze scholen de Engelse taal structureel deel uitmaakt van het onderwijsprogramma vanaf de kleutergroepen. Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het vermogen van jonge kinderen om spelenderwijs een vreemde taal te leren. De Engelse taal wordt aangeboden met de verschillende leerfases van kinderen als uitgangspunt. Daarbij sluiten de leerkrachten zo veel mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Engels wordt niet gezien als een apart vak, maar de taal wordt geïntegreerd aangeboden in een voor de kinderen bekende schoolsituatie, met voor hen bekende onderwerpen (Content and Language Integrated Learning). 

 

'B.A.S.: Bouwen aan Adaptieve Scholen' 

De KPO scholen De Saffier, Fatima, De Blokwei, De Heiberg en Berkenveld bouwen aan een adaptieve school (BAS). Het onderwijs op deze BAS scholen is zowel in pedagogische als in didactische zin gericht op de volgende drie basisbehoeften van leerlingen:

  • relatie (geaccepteerd worden/erbij horen)
  • competentie (taken aankunnen)
  • autonomie (zelfsturend leren). 

Het BAS-project is een veranderingstraject dat scholen de mogelijkheid biedt om op een planmatige wijze te werken aan optimalisering van het onderwijs. 

 

'Leren vanuit nieuwsgierigheid': Actief Leren.  

Vanuit een actief onderwijsaanbod zelfstandig leren denken en ontdekken: 'Actief leren' is een onderwijsconcept dat uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Door een actief aanbod van leeractiviteiten binnen een bepaald thema zijn kinderen beter in staat te begrijpen en te onthouden wat ze leren. Kenmerkend voor dit concept is bovendien de positieve interactie tussen leerkracht en leerling en tussen de leerlingen onderling. In het onderwijsaanbod van basisschool de Klaverweide staat in de middag 'Actief leren' centraal. Dit betekent dat er binnen een uitdagende leeromgeving wordt gewerkt vanuit thema's waarin wereldoriëntatie, techniek en de creatieve vakken zijn verweven. 

 

Coöperatief leren :'Leren van en met elkaar' 

Coöperatief leren is een onderwijsmethode gebaseerd op samenwerking. Positieve wederzijdse afhankelijkheid en individuele verantwoordelijkheid van leerlingen vormen hierbij het uitgangpunt. Binnen coöperatieve werkvormen werken leerlingen in kleine heterogene groepen (verschillende leerniveaus) samen aan een leertaak. Zij geven elkaar uitleg en discussiëren over de leerstof. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat kinderen leren van de interactie met elkaar. Coöperatief leren daagt leerlingen uit tot het nemen van initiatief, elkaar te helpen en samen te zoeken naar oplossingen van problemen. De leerkracht doet hierbij bewust een stapje terug.

Op de basisscholen De Linde en Heilig Hart wordt coöperatief leren toegepast en verder doorontwikkeld. 

 

'Ieder kind een ster' : Talent als uitgangspunt. 

Iedereen is knap en heeft talenten. De één is bijvoorbeeld goed in rekenen, een ander blinkt uit in taal en weer een ander is goed in sport. Bij sommige leerlingen is meteen duidelijk welk talent zij hebben en bij anderen is dit niet direct zichtbaar, vaak weten zij het ook zelf (nog) niet. Basisschool Het Talent is een talentenschool waar kwaliteiten van leerlingen al vroeg worden ontdekt, verkend en verder ontwikkeld. 

 

'Brede School Zwanehof: optimalisering van ontwikkelingskansen'. 

De Brede School Zwanehof is een samenwerkingsverband  gericht op het optimaliseren van de  algemene ontwikkeling van kinderen. De onderstaande kernpartners nemen deel aan het samenwerkingsverband. 

Schakelklassen: extra aandacht voor taalontwikkeling 

Om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen die te kampen hebben met een taalachterstand te vergroten, biedt KPO Roosendaal hen een jaar lang intensief taalonderwijs in een aparte groep: de schakelklas. 

De Stichting heeft vier schakelklassen, bestemd voor basisschoolleerlingen van alle schoolbesturen in Roosendaal. Voor de schakelklas komen leerlingen in aanmerking die in groep 2, groep 4, groep 5 of groep 6 blijken achter te blijven op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling, zonder dat er sprake is van specifieke andere leer- of gedragsproblemen. Om een grote inhaalslag te maken krijgen zij les van een gespecialiseerde leerkracht op het taalgebied en stromen na een jaar terug in het reguliere onderwijs. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de taalprestaties van leerlingen in schakelklassen omhoog gaan, een effect waar zij hun verdere schoolloopbaan profijt van hebben. Twee schakelklassen zijn gevestigd op basisschool de Vlindertuin (groep 3 en 5). De schakelklassen groep 4 en groep 6 zijn gevestigd op basisschool de Appel. Jaarlijks worden de effecten van dit project gemeten en wordt de voorzetting bepaald.

 

KPO werkt ook met de "Organisatorische eenheid".

Een organisatorische eenheid bestaat uit meerdere scholen die op alle gebieden intensief met elkaar samenwerken onder aansturing van een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit een of meerdere directeuren en op iedere school een leerkracht met directietaken. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle, onder de organisatorische eenheid vallende, scholen. Binnen het MT is een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 

Zo is er de organisatorische eenheid Kortendijk die vanaf augustus 2016 gevormd wordt door KPO Basisschool Klaverweide, KPO Basisschool Saffier en KPO Basisschool Cortendijck. Iedere school behoudt zijn eigen identiteit en schoolconcept. De directeuren in het managementteam zijn Joyce Hartman en Ad Paantjens.

 

KPO Basisschool Heilig Hart  KPO Basisschool Berkenveld  en KPO Basisschool De Linde vormen vanaf augustus 2016 een organisatorische eenheid onder leiding van Corine Jacobsz-Schuurmans.

 

KPO Basisschool Het Talent, KPO Basisschool De Watermolen en KPO Basisschool Vondel vormen de organisatorische eenheid Kroeven-Langdonk onder leiding van Marin van Gastel-Verbraak en Diana Prop-Bastiaanse

 

De samenwerking zorgt ervoor  dat de krachten gebundeld worden, waardoor de scholen elkaar versterken. Dit zal leiden tot innovaties en verbeteringen van het onderwijs op onze scholen, zoals bijvoorbeeld in de wijk Kortendijk. De organisatorische eenheid is namelijk 'slechts' het middel om ons doel Goed Onderwijs voor onze kinderen te bereiken. Onze belofte is niet voor niets "KPO, ontwikkeling voor jou". Die belofte heeft betrekking op de ontwikkeling van Kinderen, Professionals en Organisatie: KPO !