Missie en visie

Onze ambities:

 

Het fundament: missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten

Hieronder verwoorden we waarom we bestaan (missie), waarheen we gaan (visie), waar we voor staan (kernwaarden) en waarin we uitblinken (kernkwaliteiten).

 

Onze missie: waarom wij bestaan

KPO Roosendaal ontwikkelt kennis en vaardigheden bij de aan ons toevertrouwde kinderen samen met ouders/verzorgers. Door betrokken onderwijs in een veilig klimaat – waarin respect is voor kinderen, de natuur en de totale schepping – ontwikkelen kinderen hun talenten. Om kennis en vaardigheden bij onze leerlingen te ontwikkelen scheppen wij, vanuit een eigentijdse invulling van het katholieke geloof, op al onze scholen een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid. In deze setting willen wij samen met ouders/verzorgers de talenten van kinderen ontwikkelen en hen leren om die talenten te benutten.

  

Onze visie: waar we heen gaan

Vanuit onze missie en met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen op landelijk en lokaal niveau formuleren wij onze visie op de organisatie van het onderwijs als volgt: KPO Roosendaal zorgt voor Goed Onderwijs. Er valt geen enkel kind tussen wal en schip. KPO zorgt voor ‘sterke scholen’ in samenwerking met andere partijen. KPO is innovatief en ondernemend gericht op steeds betere onderwijskwaliteit.

 

Onze kernwaarden: waar we voor staan

KPO Roosendaal wil dicht bij de mensen in de wijken en dorpen staan. Maar ook intern, binnen de organisatie, is oog voor de inbreng en de mogelijkheden van ieder individu, zodat iedereen actief en met plezier kan werken aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Goed Onderwijs aan het kind staat hierbij altijd centraal. Onze belofte waarmaken:

KPO Ontwikkeling voor jou!

 

Onze kernkwaliteiten: waar we in uitblinken

Onze lat ligt hoog. KPO Roosendaal is een ambitieuze organisatie. We willen voorop lopen en het beste onderwijs bieden.  Er is altijd ruimte voor verbetering van het onderwijs en de opbrengsten. Vooral het systematisch en doelgericht werken aan het continu verbeteren van prestaties vinden wij belangrijk.  We zijn een ondernemende onderwijsorganisatie en zoeken op het gebied van innovatie nadrukkelijk de samenwerking. Intern, binnen de eigen organisatie, én extern, met diverse partners.


Ondernemend en innovatief

We zitten niet stil, maar ontwikkelen nieuwe concepten en projecten zoals passend onderwijs en brede scholen, waarbij we inspelen op de vraag naar dagarrangementen die verder gaan dan alleen het aanbieden van onderwijs. Deze aanpak vraagt om een wijkoverstijgende blik en een bijbehorende mentaliteit: mensen willen verbinden. Niet alleen mensen uit dezelfde wijk, maar mensen die overal vandaan kunnen komen.


Professioneel en persoonlijk

KPO Roosendaal streeft naar goed onderwijs. Dit onderwijs vraagt om deskundige medewerkers (leerkrachten en management). De professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stuurt in feite de ontwikkeling van de organisatie. Zij worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. De organisatie faciliteert en ondersteunt hen hierbij.


Draagvlak onder alle medewerkers

KPO Roosendaal streeft naar draagvlak onder alle medewerkers voor haar missie en visie en de strategische keuzes die daaruit volgen. Concreet betekent dit dat alle medewerkers de missie en visie van de organisatie kennen en weten wat hun individuele bijdrage is aan het realiseren ervan.