GMR

 

Bij de oprichting van KPO Roosendaal in 1998 is gekozen voor een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR nemen alle scholen (momenteel 20) die onder KPO Roosendaal vallen zitting. Er wordt gestreefd naar een verdeling van 50% personeel en 50% ouders in de GMR. Personeel dat zitting neemt in het dagelijks bestuur van de GMR wordt een dagdeel per week vrij geroosterd om de ontwikkelingen te bespreken en vergaderingen voor te bereiden.

 

De GMR vergadert minstens zes keer per jaar, waarvan twee keer met het College van Bestuur van KPO Roosendaal. De mogelijkheid tot contact met de Raad van Toezicht is altijd aanwezig. Met de GMR wordt het lopende beleid besproken.

Het bestuur van KPO geeft dan ook haar "visie op de toekomst". Naast de gezamenlijke vergaderingen komen het dagelijks bestuur (DB) van de GMR en het College van Bestuur op gezette tijden bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.

 

Samenstelling

De GMR kiest uit zijn midden leden die het DB van de GMR vormen. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken. Momenteel vormen de onderstaande personen het DB.

 

  • André van Loon, voorzitter;
  • Bert Hofmans, secretaris;
  • Els Notenboom, penningmeester.

 

Taak van de GMR

De GMR is betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid van KPO Roosendaal. De GMR buigt zich over de onderstaande onderwerpen.

  • onderwijskundig beleid;
  • personeel & formatie;
  • materiële zaken;
  • arbeidsomstandigheden;
  • financiën;
  • management;
  • overig beleid.


Tijdens alle GMR vergaderingen worden notulen gemaakt. Na goedkeuring worden deze naar de medezeggenschapsraad van de school en de Oudersenaat gestuurd. Vooraf ontvangen genoemde geledingen de agenda’s van de vergaderingen.

  

Contactgegevens GMR

GMR KPO Roosendaal

Gastelsedijk Zuid 14

4751 VG  Oud Gastel

E-mail: db@gmr-kporoosendaal.nl